Articles of association (Vedtekter)

VEDTEKTER FOR SIMULA RESEARCH LABORATORY AS 
 
(Org.nr 984 648 855) 

 
§ 1 
Selskapets firma er Simula Research Laboratory AS. 
 
§ 2 
Selskapets forretningskontor er Bærum kommune. 
 
§ 3 
Selskapet er et ideelt og allmennyttig foretak. Selskapet skal ha som formål å drive 
grunnleggende langsiktig forskning på utvalgte områder innen programvare- og 
kommunikasjonsteknologi, og gjennom dette bidra til nyskapning og innovasjon i 
næringslivet. 
 
Selskapet har ikke erverv til formål, og skal ikke dele ut utbytte til sine eiere. 
 
§ 4 
Selskapets aksjekapital er NOK 1.200.000, fordelt på 800 aksjer hver pålydende NOK 1. 
500. Aksjene skal ikke registreres i VPS. 
 
§ 5 
Selskapets styre skal bestå av 6 til 10 medlemmer. Foruten de av styremedlemmene som 
velges av de ansatte, velges de øvrige styremedlemmene av generalforsamlingen. Styrets 
leder velges av generalforsamlingen. 
 
§ 6 
Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap. 
 
§ 7 
Selskapet skal ha en daglig leder som tilsettes av styret. 
 
§ 8 
På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres: 
 
1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetning. 

2. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, 
jf. allmennaksjeloven § 6-16 a, jf. § 5-6 tredje ledd. 
 
3. Andre saker som etter aksjeloven hører under generalforsamlingen 
 
Generalforsamlingen kan avholdes i Oslo. 
 
§ 9 
Ved et eventuelt opphør av selskapet, skal selskapets midler benyttes til å dekke samme 
eller beslektede formål som fastsatt i selskapets vedtekter. 
 
* * * * *