Evaluering av Simula Research Laboratory 2016/2017: Alle tre forskningsområder eksellente
The Research Council of Norway's 2016/2017 evaluation of Simula

Evaluering av Simula Research Laboratory 2016/2017: Alle tre forskningsområder eksellente

Published:

Alle de tre forskningsområdene til Simula blir vurdert som eksellente av et internasjonalt evalueringspanel nedsatt av Norges forskningsråd. Hovedkonklusjonen fra panelet er at de er «imponert av den gjennomgående høye kvaliteten på forskningen ved Simula og den vedvarende veksten i bredde og gjennomslag siden forrige evaluering». Panelet er også svært positiv til Simulas utdanningsinnsats, innovasjonsresultater og samarbeidet med University of California, San Diego. Samtidig oppfatter panelet at Simula bør se nærmere på sine forskningsområder, og panelet stiller spørsmål ved om Simula har vokst for raskt.

Hele rapporten finnes her (PDF). For ytterligere opplysninger, vennligst kontakt Aslak Tveito, administrerende direktør i Simula Research Laboratory, eller Kyrre Lekve, nestleder i Simula Research Laboratory.

Simulas aktiviteter i perioden 2010-2015 har blitt evaluert av et internasjonalt panel nedsatt av Norges Forskningsråd. Det internasjonale fagpanelet har evaluert alle sider av Simulas aktivitet – forskning, utdanning og innovasjon. Panelet trekker fram at Simula er en unik organisasjon i norsk sammenheng. De fremhever at Simula kombinerer grunnleggende forskning med utdanning og opprettelsen av mange oppstartsselskaper. Panelet mener Simula har oppnådd økt gjennomslag både nasjonalt og internasjonalt.

- Simula kan være stolte over at det er svært høy kvalitet i forskningen som utføres, og vi merker oss at evalueringskomiteen roser både bredde og gjennomslag av forskningen, sier Administrerende direktør i Norges Forskningsråd, John-Arne Røttingen. - Evalueringen har en rekke observasjoner og anbefalinger knyttet til organisering og prioriteringer, og det vil være viktig for videre utvikling å vurdere disse.

Høy vitenskapelig kvalitet

Alle Simulas tre forskningsområder – Communication systems, Scientific Computing og Software Engineering – har denne gangen blitt evaluert som eksellente. I tidligere evalueringer, blant annet forskningsrådets store IKT-evaluering, har to av forskningsområdene fått høyeste karakter. Communication systems har tidligere blitt vurdert til ”Very Good”, og har denne gang blitt vurdert som eksellent.

- Innen IKT har Norge nå seks grupper med karakteren eksellent; tre av disse er på Simula. Disse resultatene får Simula anerkjennelse for i evalueringen, sier Simulas administrerende direktør, Aslak Tveito.

Gode utdanningsbidrag

Simulas utdanningsaktivitet får veldig god omtale, og spesielt er panelet fornøyd med at Simula veileder mange masterkandidater og PhD-kandidater frem til avlagt grad, og med lavt frafall (86 prosent av PhD-kandidatene ved Simula oppnår PhD-graden). Vinteren 2017 passerte Simula 100 ferdige PhD-kandidater siden oppstarten i 2001.

Simula og Universitetet i Oslo har et dypt og omfattende samarbeid med University of California, San Diego med felles veiledning av kandidater, tett forskningssamarbeid og omfattende mobilitet. Panelet fremhever dette samarbeidet som viktig og en stor suksess.

For smal innovasjonsaktivitet; nytt anvendt forskningsinstitutt?

Panelet er «veldig imponert» over antallet oppstartsbedrifter som har blitt startet på bakgrunn av Simulas forskningsaktivitet og med Simulas hjelp. Samtidig etterlyser panelet en bredere innovasjonsaktivitet som inkluderer arbeid med patenter og lisenser.

Panelet skryter av Kalkulo, et underselskap av Simula som driver med anvendt forskning rettet mot petroleumssektoren. Panelet mener Simula bør utvikle Kalkulo til et dedikert institutt for anvendt forskning.

Kritisk til økt anvendt retning

Panelet mener det er en tendens til økt anvendt innretting på Simulas aktiviteter, og de er kritisk til en slik vridning. Panelet mener en grunnfinansiering på rundt en tredjedel, som i dag, er nødvendig for å opprettholde høy forskningskvalitet. Panelet stiller spørsmål ved om Simula har vokst for fort. Panelet advarer også mot nye initiativer som ikke tydelig bygger opp under kjernevirksomheten til Simula.

Panelet etterlyser også en gjennomgang av Simulas nåværende forskningsområder. Panelet mener at det kan være problematisk å holde fast ved de samme tre forskningsområdene som har vært med Simula helt siden starten i en omskiftende verden.

En fornøyelse å lede Simula

- Den ferske evalueringen av Simula viser at både forskningsaktiviteten, utdanningsvirksomheten, og innovasjonsdelen har gjort store fremskritt siden 2010, sier Professor Aslak Tveito, Administrerende direktør for Simula Research Laboratory.

- Perioden 2010 til 2016 har definitivt vært Simulas beste; vi har tilsatt mange nye og energiske forskere, vi har rundet hundre doktorander, vi har eierskap i til sammen 15 oppstartsselskaper med gode utsikter, og vi har lykkes langt bedre med å skaffe finansiering både i EU og i Norges Forskningsråd, sier Tveito.

Tveito trekker samtidig fram at evalueringen peker på en lang rekke strategiske utfordringer for Simula.

- Disse utfordringene vil danne grunnlaget for arbeidet med en ny ti-års strategi og dette arbeidet begynner på første styremøte.

Tveito fremhever at styret og ansatte ved Simula, studentene ved Simula, ansatte i alle oppstartsselskapene, og medlemmene av Grundergarasjen alle har bidratt til disse resultatene. Han fremhever også Kunnskapsdepartementet, som sammen med Samferdselsdepartementet og Nærings, handels, og fiskeridepartementet, har utvist klokt eierskap og bidratt med grunnfinansiering som har gjort det mulig å drive langsiktig forskning med et anvendt perspektiv.

- Departementene har gitt Simula stor frihet til å utvikle virksomheten rettet mot å løse samfunnsutfordringer, sier Tveito. - Det har vært en sann fornøyelse å lede Simula i disse årene, og min ambisjon er å lede Simula i retning av å bli Norges viktigste og beste teknologiske miljø.