Smittestopp: Betaling for bruk av appen i andre land
Info icon (Illustration: LandApril/Simula)

Smittestopp: Betaling for bruk av appen i andre land

Published:

I forbindelse med lanseringen av Smittestopp, har det kommet henvendelser om appen kan brukes av andre land, og betingelser knyttet til dette. Her redegjør vi for hvordan vi deler koden med andre land.

Simula er et ideelt og allmennyttig foretak. Selskapet har som formål å drive grunnleggende langsiktig forskning på utvalgte områder innen programvare- og kommunikasjonsteknologi, og gjennom dette bidra til nyskapning og innovasjon i næringslivet. Vi er 100 % eid av staten, og alle inntekter brukes til forskning, utdanning og innovasjon. Når vårt materiale beskyttes med begrunnelse i «kommersielle forhold» handler det om å beskytte intellektuelle rettigheter, beskytte produkter utviklet for offentlige penger mot misbruk fra kommersielle aktører og fremmede land og skaffe inntekter til Simulas kjernevirksomhet; forskning, utdanning og innovasjon.

Simula har utviklet en app for norske myndigheter og denne vekker interesse i utlandet. Noen land driver egen kodeutvikling og vi har et samarbeid bygd på deling av kode med offentlige virksomheter i disse landene. Dette gjelder pr. i dag Island og Storbritannia. I disse samarbeidene har det så langt ikke vært snakk om betaling for bruk av koden, men vi har satt begrensninger på videre deling av koden for å sikre at vi har kontroll med bruken av den.

I tillegg har vi blitt kontaktet av kommersielle aktører som ønsker å lage løsninger for andre land. I noen land har vi kun hatt innledende samtaler, men i Nederland er vår løsning med i et anbud til helsemyndighetene. Siden dette er kommersielle selskaper, har vi bedt om en lisens for å bruke vår programvare. Simula mener det er feil om kommersielle aktører skal tjene på det utviklingsarbeidet Simula har gjort for norske myndigheter og finansiert av offentlige midler.

Dersom det blir lisensinntekter fra disse samarbeidene vil disse uavkortet bli brukt til videreutvikling av appen og til forskning knyttet til digital smittesporing i samarbeid med relevante aktører. Midlene vil bli disponert i samarbeid med Folkehelseinstituttet og med forskningspartnere fra de landene som deltar og bruker appen.

Dersom det kommer flere henvendelser om bruk av appen i utlandet, vil vi følge strategien som er skissert over; vi vil dele kode med andre offentlige aktører i liberale demokratier, men vi vil kreve lisens når kommersielle aktører inkluderer vår kode i sine løsninger. Vi vil hele tiden sette begrensninger på videre deling av koden for å unngå at koden brukesav undertrykkende regimer.

Simula har vært med å utvikle «Smittestopp» for å bidra til at Norge reduserer utbredelsen av viruset gjennom et enkelt, digitalt hjelpemiddel som ligger på telefonen til hver enkelt uten at vi trenger å gjøre noe med den. Vi bidrar gjerne til at denne teknologien gjøres tilgjengelig i andre land, men vi synes ikke det er rimelig at Norge gir vekk teknologi som andre skal tjene penger på. Da vil vi heller få inntekter som kan brukes til å kjøre kampen mot smitte enda mer effektiv framover.

Professor Aslak Tveito, administrerende direktør