The Prepare Project

Prepare - making science more appealing to students

This text is in English. Do you wish to read this in Norsk/Norwegian?

Simula Research Laboratory collaborates with the school authorities in Oslo and Akershus on a project called Prepare. The main objective of the project is to make science more appealing to students at selected high schools in the region.

Role models

Science and technology students from the university, which we refer to as mentors, go through a communication course provided by Simula in collaboration with Penn State University. At the end of the course, the mentors have become excellent communicators. The mentors choose a topic they have interest in and develop presentations tailored to a young audience. By using their own personal stories they can demonstrate achievable goals to pupils. After the course, the mentors visit schools where they give their presentations. Currently, we have 12 great mentors, who every semester does at least four school visits each.

Background

Prepare started in 2010 with a focus on motivating girls to choose science and technology. This is still important, but since fewer boys than girls choose to enter the university in general, we find it just as important to motivate boys to choose higher education independent of the field.

Next step

Programming and computer simulations are not only crucial in science and technology, but it is also present everywhere in our daily lives. Therefore we believe that basic skills in programming can be very useful to high school students. Recently we expanded the Prepare program, and are offering more in-depth courses in programming and scientific computing.

 

Norsk

Prepare - økt fokus på realfag i skolen

Simula Research Laboratory samarbeider med skolemyndighetene i Asker, Bærum, Oslo og Akershus om et skoleprosjekt for økt fokus på realfag i skolen. Hovedmålsetningen er at prosjektet skal bidra til økt interesse for realfag blant skoleelever ved utvalgte ungdomsskoler og videregående skoler. 

Gode rollemodeller for økt realfagsinteresse

En gruppe universitetsstudenter innenfor teknologi- og realfag, som i prosjektet går under betegnelsen mentorer, har gjennomført et formidlingskurs i regi av Simula og Penn State University. Studentene har i løpet av kurset blitt utdannet til eksellente formidlere, som gjennom sin egen historie kan demonstrere realiserbare mål for elever på ungdomskoler og videregående skoler. I løpet av kurset har mentorene utviklet presentasjoner og fått opplæring i hvordan presentere spennende og faglig stimulerende innhold på en måte som er rettet spesielt mot målgruppen. Etter opplæringen besøker de skolene som deltar i prosjektet og holder foredrag for elevgrupper og skoleklasser. 

Spesialutviklet opplæring i vitenskapelig formidling

Simula har i flere år samarbeidet med Penn State University om kommunikasjonsopplæring for doktorgradsstudenter og forskere. Penn State er internasjonalt ledende på dette området, og har også gode erfaringer med å legge til rette for formidlingsopplæring rettet mot skolelever, og spesielt med fokus på å skape interesse blant kvinnelige elever.

Neste steg

Programmering og datasimuleringer blir stadig en viktigere del av hverdagen vår og er relevant for mange flere enn forskere og ingeniører. Derfor mener vi at grunnleggende ferdigheter i programmering er både nyttig og viktig for skoleelever. De siste årene har vi derfor utvidet Prepare prosjektet og tilbyr nå kurs i programmering og vitenskapelige beregninger.