Kort om Smittestopp

Click here for English version

Smittestopp var et digitalt verktøy utviklet av Simula på oppdrag fra Folkehelseinstituttet våren 2020. Smittestopp hadde to formål: den skulle begrense spredningen av koronaviruset gjennom digital smittesporing, samt bidra med anonym data om bevegelsesmønsteret i befolkningen som kunne brukes til bevisbasert smitteverntiltak og forskning på pandemi.

Informasjonen som ble samlet inn skulle bli analysert for å få vite mer om hvorvidt folk og grupper holdt avstand til hverandre, omfanget av nærkontakter og om de smittede får flere nærkontakter når restriksjonene eventulet lettet. Data fra appen skulle også bli brukt til forbedring av modellene som beregnet den videre utviklingen av utbruddet.

Hvordan virket appen?

Appen brukte GPS og Bluetooth til å samle informasjon fra brukerens telefon om hvor mobilen til vedkommende var samt hvilke andre mobiler (brukere) som var i nærheten. Dataen ble kryptert og lagret i maksimalt 30 dager i en sikker skyløsning. Registrering av enheter som er nære hverandre lenge nok til at smittefare kunne oppstå ville skje automatisk. Nærkontakt ble definert som nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter.

Dersom en bruker ble konstatert smittet med viruset, ville det være mulig å spore de telefonene som hadde vært i nærkontakt med den smittedes de siste 14 dagene. Det ville bli sendt ut beskjed til de berørte telefonene fra helsemyndighetene, slik at eierne kunne ta de nødvendige forholdsreglene. Det var kun de som hadde valgt å laste ned appen som ville få varsel.

Som følge av at Datatilsynet i brev av 12. juni varslet om vedtak om midlertidig forbud mot å behandle personopplysninger i applikasjonen valgte Folkehelseinstituttet (FHI) å stanse innsamling av data, slette alle personopplysninger og deaktivere applikasjonen 16. juni.

Informasjonssider fra helsemyndighetene:

Smittestopp (English version)

In collaboration with the Norwegian Institute of Public Health, Simula developed a voluntary app called Smittestopp in the spring of 2020. Smittestopp was a digital tool with two purposes: to limit the spread of the coronavirus through digital contact tracing and to provide anonymous data on the movement patterns in the population in order to support evidence-based infection prevention.

The data collected were anonymized and analyzed in order to understand more about whether people and groups would maintain adequate distance from one another, the extent of close contact, and if infected individuals tended to have more close contact once the public health restrictions eased. Data from the app would also have been used to improve the models that assess further development of the outbreak and pandemic research.

How did the app work?

The app used GPS and Bluetooth to collect information from the user’s phone about where the phone was and which other phones (users) were nearby. The data was encrypted and stored for a maximum of 30 days in a secure cloud solution. Devices that were close enough to each other for long enough that there would be a likelihood of infection would be detected automatically. Close contact was defined as closer than two meters for more than 15 minutes.

If a user was found to be infected with the virus, it would be possible to trace the phones that had been in close contact with the infected person over the last 14 days. Messages would be sent to the affected phones from the health authorities so that the owners could take the necessary precautions. Only those who had chosen to download the app would receive a notification.

Data is no longer collected from the app. Personal data stored in the central database has been deleted. 

Information resources from the Norwegian health authorities: