Simula bistår Folkehelseinstituttet

Simula har i samarbeid med Folkehelseinstituttet arbeidet med å utvikle en frivillig app som kan redusere tiden som brukes til smittesporing. Sammen med sykdomstesting og aktive tiltak mot nye infeksjonstilfeller vil appen kunne bidra til å få det norske samfunnet raskere i gang igjen. Appen er utviklet etter de forventninger til personvern og sikkerhet vi har i Norge.

Målet med appen er å bidra til at Norge reduserer utbredelsen av viruset gjennom et enkelt, digitalt hjelpemiddel som ligger i bakgrunnen på telefonen til hver enkelt. Vi vet at alle ønsker å bidra i kampen mot covid-19. Simula har utviklet et verktøy å kjempe med, og vi håper og tror at folk vil ta dette nye verktøyet i bruk for å delta i det felles arbeidet for å begrense smitten.

Appen gjennomgår nå de siste testene og justeringene før den kan lanseres. Lanseringstidspunkt blir kjent senere.

Hvorfor trenger vi dette?

Koronaviruset har vist seg å være svært smittsomt. Det viktigste vi kan gjøre for å redusere skaden det påfører mennesker og samfunnet er å bremse utbredelsen. Smittesporing er et viktig verktøy i dette arbeidet. Når en person får påvist smitte, innebærer vanlig smittesporing intervjuer for å kunne kartlegge alle de har vært i kontakt med. Prosessen er tidkrevende, unøyaktig, og for ofte utilstrekkelig.

Appen kan automatisere store deler av smittesporingsprosessen og føre til raskere resultater, ved at de som har vært i nærkontakt med en smittet raskt får melding om å isolere seg og unngå å smitte andre.

Hvordan fungerer appen?

Enkelt forklart samler appen informasjon om hvor en person befinner seg. Denne informasjonen brukes til å oppdage hvem en smittet har hatt nærkontakt med.

Når appen er installert vil den samle data ved hjelp av GPS og Bluetooth som finnes i alle smarttelefoner. Dataene blir så kryptert og lagres i en egen, sikker skyløsning. Dersom en bruker blir konstatert smittet med viruset, vil det være mulig å spore de telefonene som har vært i nærkontakt med den smittedes de siste 14 dagene. Det sendes ut beskjed til de berørte telefonene fra helsemyndighetene, slik at eierne kan ta de nødvendige forholdsregler. Det er kun de som har valgt å laste ned appen som får varsel.

Hva er “nærkontakt” og hvordan kan appen vite det?

Nærkontakt, i denne sammenheng, betyr at to telefoner som begge har appen installert har vært nærmere enn to meter i over 15 minutter. Appen samler data ved hjelp av GPS og Bluetooth. Senere, hvis en bruker blir bekreftet smittet, kan programmet spore tilbake i disse dataene og finne hvilke andre telefoner med appen installert som har vært i nærkontakt. Brukerne av disse telefonene vil få varsel om at de må ta de nødvendige forholdsregler. Det vil opplyses om hvilken dag brukerne var i nærkontakt, men ikke nøyaktig tid og heller ikke navnet til den smittede. Det er bare telefoner der brukerne frivillig har lastet ned appen, som blir sporet gjennom appen og dermed vil få glede av den.

Mindre press på helsetjenesten

Appen vil kunne øke både hastigheten og nøyaktigheten på smittesporing og varsling betydelig. Rask respons på nye smittetilfeller bidrar til å minske spredningen, noe som igjen minsker presset på helsetjenesten og fører til bedre behandling.

Hvordan vil folk merke at de har appen?

Når appen er installert og aktivert vil ikke brukeren merke at den er der. Det skal ikke legges opplysninger i appen, eller bruke den til noen andre formål. Appen vil automatisk slutte å samle inn data når viruset ikke lenger er en trussel. Dersom en bruker har hatt nærkontakt med en annen bruker som senere får diagnosen covid-19 av en lege, vil brukeren få en SMS om dette fra helsetjenesten.

Hva med personvernet?

Befolkningens personvern har stått sentralt fra starten av arbeidet. Appen har blitt utviklet fra bunnen av i Norge og skal kun brukes til smittevernformål. Appen samler ikke inn helsedata. Varsling til brukerne skjer utenfor appen gjennom SMS fra helsemyndighetene. Ved å begrense appens funksjoner kan vi bedre sikre personvern og sikkerhet for bruk av appen. Datatilsynet er holdt løpende orientert om hvordan appen er utformet.

Hvorfor ikke bruke tilsvarende apper fra andre land?

Fra starten har det vært ønskelig med en løsning som er tilpasset det norske samfunnet. Det er vesentlig at den er utviklet fra bunnen av i Norge, slik at man har full kontroll på alle funksjoner. Andre lands apper har funksjoner vi ikke ønsker i Norge, blant annet direkte kobling til politiet eller funksjoner som inkluderer lagring av helseopplysninger.

Hva med sikkerheten?

Simula har benyttet veletablerte industri- og krypteringsstandarder. Appen er ikke mer utsatt for hacking enn andre apper. All databehandling knyttet til nettet kan hackes. I likhet med alle andre apper, vil det være forskjellige sikkerhetsutfordringer i ulike deler av verdikjeden. Simula har, etter beste evne, utviklet appen i tråd med kravene til sikkerhet og sårbarhet fra myndighetene.

Hva med koden som ble funnet av NRK?

Dette prosjektet har holdt veldig stor hastighet, og slik hastighet øker sannsynligheten for å gjøre feil. En feil er allerede godt kjent gjennom NRK, som hadde funnet en tidlig versjon av en liten del av koden på en åpen Github konto (https://github.com/). Dette er beklagelig, og vi kan heller ikke garantere at prosessen fremover blir feilfri. Piet Hein skrev treffende: Err and err and err again, but less and less and less. Det er sånn utvikling av programvare er. Vi regner med at systemet vil inneholde noen feil og at det må vedlikeholdes og forbedres kontinuerlig. Men vi føler oss sikre på at de vesentligste forholdene rundt personvern og sikkerhet er ivaretatt så godt det lar seg gjøre.

Hva med lagring og tilgang til dataene?

Dataene skal lagres i 30 dager, deretter blir de slettet. 30 dager er satt som grense fordi det er den maksimale perioden som vil trengs for å varsle de man tidligere har hatt nærkontakt med når diagnosen er satt.

Forskning

Det vil fortløpende hentes ut anonymiserte og aggregerte data som kan tas vare på og benyttes til forskning. Det skal ikke være mulig å identifisere enkeltpersoner i disse. Hensikten med disse dataene er å få svar på utviklingen av den pågående epidemien og å være bedre forberedt på en nye pandemier i fremtiden. Disse dataene vil kunne lagres lenger, men informasjon om enkeltpersoner skal ikke kunne gjenfinnes i de anonymiserte og aggregerte dataene.

Hvem betaler for dette?

Til nå har Simula dekket sine egne kostnader og det er ikke inngått noen avtaler om finansiering per nå. Det var Simula som tok kontakt med Folkehelseinstituttet for å tilby våre tjenester. Som forskningsorganisasjon eid av det offentlige mener vi at vi har et ansvar til å bidra med vår kompetanse i den situasjonen Norge nå står i.

Hvem har gjort jobben?

Utviklingsarbeidet er ledet av professor Olav Lysne og research professor Ahmed Elmokashfi. Sammen med et team på 20 forskere har disse gjort en heroisk innsats som startet 13. mars og har pågått hver dag siden med svært lange arbeidsdager.

- Jeg er veldig imponert over innsatsen våre ansatte har lagt ned i dette kritiske prosjektet. Det har vært en innsatsvilje og et engasjement jeg aldri har sett maken til i hele mitt liv, sier Professor Aslak Tveito, administrerende direktør for Simula. Han uttrykker også stor takknemlighet til flere industripartnere som stilte opp på meget kort varsel og som har spilt en helt avgjørende rolle både i utviklingen av appen og i testing av den; en spesiell takk går til ansatte i Scienta og Shortcut.

Når vil appen bli tilgjengelig?

Simula arbeider på høytrykk sammen med Folkehelseinstiuttet og andre samarbeidspartnere for å få appen klar til lansering. En app i den formen det legges opp til er nybrottsarbeid, og det gjernstår fremdeles endel vurderinger og arbeid for å sikre personvern, det smittevernfaglige og stabiliteten til programvaren. Dette må på plass før appen kan lanseres.

Kronikk i VG

Administrerende direktør Professor Aslak Tveito har sammen med Camilla Stoltenberg (direktør, Folkehelseinstituttet), John-Arne Røttingen (adm. direktør, Norges Forskningsråd) og Christine Bergland (direktør Direktoratet for e-helse) skrevet en kronikk om appen i VG. Les kronikken her: www.vg.no/nyheter/meninger/i/1npvjQ/app-for-smittesporing-nytt-virkemiddel-i-en-vanskelig-tid.

Kontaktpersoner:

  • Generelle henvendelser kan rettes til Folkehelseinstituttet (telefon: 22078300, medievakt@fhi.no).
  • Spørsmål om Simulas rolle kan rettes til viseadministrerende direktør Kyrre Lekve (93 42 43 11, kyrre.lekve@simula.no).