Extending internet into space–ESA DTN testbed implementation and evaluation

Extending internet into space–ESA DTN testbed implementation and evaluation

Authors
C. Samaras, I. Komnios, S. Diamantopoulos, E. Koutsogiannis, V. Tsaoussidis, G. Papastergiou and N. Peccia