Smittestopp

På denne siden har vi samlet relevant informasjon om Smittestopp appen.

Scroll down for English version

I menyen finnes relevant informasjon for nedlasting og bruk av appen, samt tidligere publisert artikler fra Simula om Smittestopp.

Kort om Smittestopp

Simula har på oppdrag fra Folkehelseinstituttet utviklet den frivillige appen Smittestopp.  Smittestopp er et digitalt verktøy med to formål: den skal begrense spredningen av koronaviruset gjennom digital smittesporing, samt bidra med anonym data om bevegelsesmønsteret i befolkningen som kan brukes til bevisbasert smitteverntiltak og forskning på pandemi.

Informasjonen vil bli analysert for å få vite mer om hvorvidt folk og grupper holder avstand til hverandre, omfanget av nærkontakter og om de smittede får flere nærkontakter når restriksjonene lettes. Data fra appen vil også bli brukt til forbedring av modellene som beregner den videre utviklingen av utbruddet.

Det er frivillig å laste ned Smittestopp. Appen er tilgjengelig for nedlastning i Google Play, Apple App Store og Huawei App Gallery.

Hvordan virker appen?

Appen bruker GPS og Bluetooth til å samle informasjon fra brukerens telefon om hvor mobilen din er samt hvilke andre mobiler (brukere) som er i nærheten. Dataen blir kryptert og lagret i 30 dager i en sikker skyløsning. Registrering av enheter som er nære hverandre lenge nok til at smittefare kan oppstå vil skje automatisk. Nærkontakt defineres som nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter.

Dersom en bruker blir konstatert smittet med viruset, vil det være mulig å spore de telefonene som har vært i nærkontakt med den smittedes de siste 14 dagene. Det sendes ut beskjed til de berørte telefonene fra helsemyndighetene, slik at eierne kan ta de nødvendige forholdsreglene. Det er kun de som har valgt å laste ned appen som får varsel.

Informasjonssider fra helsemyndighetene:

 

Smittestopp (English version)

On this page we have collected relevant information about the Smittestopp app. In the menu, you will find links for downloading and using the app, as well as the news items previously published on simula.no about Smittestopp. At the bottom of this page are links to the Smittestopp resource pages from the Norwegian health authorities.

Background

In collaboration with the Norwegian Institute of Public Health, Simula has developed a voluntary app called Smittestopp. Smittestopp is a digital tool with two purposes: to limit the spread of the coronavirus through digital tracing and to provide anonymous data on the movement patterns in the population in order to support evidence-based infection prevention.

The data collected will be anonymized and then analyzed to understand more about whether people and groups maintain adequate distance from one another, the extent of close contact, and if infected individuals tend to have more close contact once the public health restrictions are eased. Data from the app will also be used to improve the models that assess the further development of the outbreak and pandemic research.

The app is voluntary to download and is available in Google Play, Apple App Store and Huawei App Gallery.

How does the app work?

The app uses GPS and Bluetooth to collect information from the user’s phone about where the phone is and what other phones (users) are nearby. The data is encrypted and stored for 30 days in a secure cloud solution. Devices that are close enough to each other for long enough that there is a likelihood of infection will be detected automatically. Close contact is defined as closer than two meters for more than 15 minutes.

If a user is found to be infected with the virus, it will be possible to trace the phones that have been in close contact with the infected person over the last 14 days. Messages are sent to the affected phones from the health authorities so that the owners can take the necessary precautions. Only those who have chosen to download the app will receive a notification.

Information resources from the Norwegian health authorities: