Digital smittesporing - apper i andre land
Digital smittesporing - apper i andre land

Digital smittesporing - apper i andre land

Published:

Simula jobber på oppdrag fra FHI med å utvikle en app for digital smittesporing. Et spørsmål som går igjen er hvorfor vi har valgt å lage akkurat denne løsningen, mens andre land har valgt andre løsninger. Spesielt mange er opptatt av forskjellen på vår app og den Singapore benytter. Her forklarer vi kort forskjellen mellom de to løsningene.

Det er svært viktig for Norge meden løsning som både er effektiv og troverdig. Vi trenger det best egnede verktøyet for å spore smitte; bidra til å begrense epidemien; være minst mulig inngripende; og ikke skape nye utfordringer for personvern og datasikkerhet. Den må også være svært enkel å bruke. Derfor har Simula valgt å utvikle appen fra bunnen av, for å ha full kontroll på hvordan den er laget, hvem som har tilgang, hvilke data som blir samlet inn, og hvordan data håndteres. Appen er frivillig å benytte. Datatilsynet har vært konsultert hele veien under utviklingen av løsningen.

Hvorfor kopierer vi ikke appen fra Singapore?

I Singapore har de rullet ut appen “TraceTogether”. Denne appen bruker bare Bluetooth for å registrere avstand mellom brukere. Ingenting lagres sentralt. Dersom en person blir smittet, brukes informasjonen på telefonen til den smittede til å varsle andre som har hatt nærkontakt med vedkommende. Helsepersonell må få fysisk tilgang til telefonen for å gi beskjed til nærkontakter.

Den norske løsningen

Løsningen Simula utvikler bruker GPS i tillegg til Bluetooth. Dette gir svært god geografisk nøyaktighet. Bruken av GPS muliggjørat data samles inn, krypteres og legges i et sentralt datalager. Det vil ligge data om den enkelte bruker opp til 30 dager - eldre data slettes automatisk. Bare forskningsdata der individer ikke kan identifiseres blir tatt vare på lenger. Myndighetene har ønsket denne typen løsning da de mener den gir en god smittesporing.

Fordelene med løsningen Norge har valgt med å lagre data sentralt er:

  • Den gjør faren for forsinkelser i varslingen mindre, når man ikke er avhengig av fysisk tilgang på den smittedes telefonfor å gi beskjed til dem pasienten har vært i kontakt med. Så snart helsepersonell har registrert en person som smittet i det norske systemet, kan det sjekkes om denne personen bruker appen. Så kan meldinger raskt sendes ut. Det vil ikke være feilkilder knyttet til hvor telefonen befinner seg eller om helsepersonell har fått tilgang til telefonen.
  • Den gjør det mulig å identifisere sekundære smitteveier digitalt: De som har vært i kontakt med en som har vært i kontakt med en som har blitt syk kan også følges opp med meldinger med tips og råd.
  • Den gir et verktøy for å følge hvordan ulike tiltak fra myndighetene virker. Ved å ta ut anonymisert data kan man registrere om nye tiltak fører til endringer, for eksempel i om det totale antallet nærkontakter øker ved et nytt tiltak. Ineffektive tiltak kan avsluttes og effektive tiltak kan videreføres.
  • Den gjør det mulig for forskere å studere utviklingen av denne pandemien og være bedre forberedt neste gang verden rammes av en pandemi.
  • Modeller gir myndighetene estimater for utviklingen av epidemien. Dette er kritisk viktig for å forberede helsevesenet på hva som kommer, og for å bestemme riktige tiltak i forhold til utviklingen. En app som lagrer data for bevegelsesmønsteret til hele befolkningen vil giinput til disse modellene. Uten en sentral oversikt over bevegelsesmønsteret, er det vanskelig å estimere de parametrene som brukes i modellene og dette gir unøyaktige prognoser.

Andre land

I flere av de landene som er forsiktig med å samle data sentralt er det andre enn helsemyndighetene som driver smittesporing. På Island er det for eksempel politiet, og i Israel er etterretningstjenesten involvert. Det kan være en årsak til at vi ser en større tilbakeholdenhet i en del land. Norge har et godt utbygd system for å passe på at verken programutviklere, forskere eller myndigheter misbruker data. Det er også satt som forutsetning fra start at appen Simula utvikler ikke skal brukes til andre formål enn smittesporing og forskning knyttet til dette.

Simula fokuserer på utviklingen av en løsning

Simula arbeider intenst med å ferdigstille den løsningen myndighetene har ønsket seg. Simula håper å få den i bruk så fort som mulig for på den måten å bidra til at samfunnet kan bevege seg tilbake til normalt. Simula har ikke ressurser til å nøye studere løsninger som utvikles i andre land. Det er imidlertid en fordel at det brukes forskjellige løsninger i ulike land. Da kan vi sammenlikne hvordan de virker og avveininger mellom effektivitet og personvernhensyn.

Kontaktpersoner

  • Generelle henvendelser kan rettes til Folkehelseinstituttet (telefon: 22078300, medievakt@fhi.no).
  • Spørsmål om Simulas rolle kan rettes til viseadministrerende direktør Kyrre Lekve (93 42 43 11, kyrre.lekve@simula.no).