En ny runde med digital smittesporing?
En ny runde med digital smittesporing?

En ny runde med digital smittesporing?

Published:

Forskningsinstitusjonen Simula har undersøkt teknologi for digital smittesporing og konkludert med at det er vanskelig å finne løsninger som er gode både på smittesporing, kunnskapsinnhenting og personvern.

Click here for the ENGLISH version

–Vår rapport viser at det er personvernutfordringer med alle de løsninger som kan fungere i dag. Det fins ingen enkle løsninger for digital smittebegrensning, sier Olav Lysne, direktør for SimulaMet og leder for utviklingen av Smittestopp.

Simula peker på at digital smittesporing kan være et veldig viktig og effektivt bidrag til å kontrollere pandemier. Men det stiller oss hele tiden overfor valg om hvor mye av vårt personvern vi kan ofre for å begrense spredning av sykdom. For Simula var dette et pionerarbeid som ble gjennomført sammen med andre lands aller fremste teknologer.

– Simula tok en stor risiko ved å takke ja til å bistå FHI med digital smittesporing i mars, det var vi innforstått med. Utviklingsarbeidet ble gjennomført på rekordtid i en historisk situasjon uten noen paralleller, der vi var nødt til å finne løsninger på teknologiske og personvernmessige dilemmaer uten tid til grundige tester og analyser. Nå har vi hatt tid til å undersøke alternative løsninger, sier Lysne.

Simula er opptatt av at nasjonalstatene ikke må miste demokratisk kontroll over viktig teknologi, og vektlegger dette i rapporten.

– Den spesielle erfaringen med å utvikle Smittestopp i samarbeid med andre lands myndigheter og Europas beste teknologer, har vært en påminnelse om hvor hjelpeløse nasjonalstatene kan være i møte med globale IT-selskaper, sier Lysne.

Simula observerer at myndighetene i denne saken langt på vei er prisgitt de globale tek-gigantene Apple og Google.

– Vi vet ikke hva de kommer til å gjøre framover, men vi vet at i alle fall Google for øyeblikket samler inn betydelige datamengder om alle brukere av deres løsning for smittesporing, sier Lysne.

LAST NED RAPPORTEN HER

Hovedkonklusjonene i rapporten som er utarbeidet:

 • I denne rapporten blir to alternativer for digital smittesporing vurdert; en løsning basert på GAEN (Google and Apple Exposure Notification) og en løsning basert på en versjon av Smittestopp uten lagring av lokasjonsdata.
 • Målinger viser at disse løsningene har tilnærmet lik ytelse når det gjelder smittesporing.
  • Kunnskapsinnhenting kan inkluderes i en ny versjon av Smittestopp med separat samtykke, men dette er ikke mulig i GAEN.
  • For Smittestopp er det teknologisk risiko ved at Google/Apple kan bruke sin markedsmakt til å gjøre det umulig å drive smittesporing med teknologier som ikke bygger på GAEN.
  • For GAEN er det avdekket overraskende personvernproblemer ved at lokasjonsdata lagres jevnligav Google.
 • For helsemyndighetene blir det avgjørende å ta stilling til hvor viktig kunnskapsinnhenting med lokasjonsdata er i kombinasjon med smittesporing.
 • Dersom kunnskapsinnhentingikke er nødvending, vil Simula anbefale FHI å utvikle en smittesporings-app bygget på GAEN. Men dersom kunnskapsinnhenting med lokasjonsdata er avgjørende, vil Simula anbefale at FHI utvikler en oppdatert versjon av Smittestopp med separat samtykke for kunnskapsinnhenting, i tråd med Stortingets vedtak.
 • Smittestopp ble utviklet av Simula fordi Norge var i en krisesituasjon og Simula vilalltidstå til disposisjon for norske myndigheter dersom situasjonen krever det. Dersom smittetallene igjen vokser veldig raskt og normale prosedyrer ikke kan følges ved utviklingen av en ny løsning, vil Simula stå til disposisjon for FHI.

Andre land har utviklet liknende løsninger

 • Det finnes få omfattende og pålitelige oversikter over digitale smittesporings-apper i verden. MIT sin Contact Tracing Tracker inneholder nå beskrivelse av slike apper fra 47 land. Av disse bruker cirka en tredjedel lokasjonen til brukerne, mens de øvrige kun bruker Bluetooth, som ikke krever kjennskap til brukerens lokasjon, og som dermed anses som mindre krevende fra et personvernsperspektiv.
 • Apple og Google annonserte i vår at de ville utvikle en smittesporingsteknologi kun basert på Bluetooth. Denne kalles GAEN (Google Apple Exposure Notification) og, ifølge MIT, brukes den nå i 14 land.

English version

The research institution Simula has investigated digital contact tracing technologies and has reached the conclusion that it is difficult to find good solutions in terms of contact tracing, pandemic monitoring and privacy.

"Our report shows that there are privacy challenges with every one of the solutions existing today. There are no simple solutions for digital infection control," says Olav Lysne, Director of SimulaMet and head of the Smittestopp development team.

Simula points out that digital contact tracing can play a very important and effective role in controlling pandemics. But it constantly presents us with a dilemma regarding how much of our privacy we are willing to sacrifice in order to limit the spread of disease. For Simula, this was pioneering work, carried out together with the foremost technologists abroad.

"Simula took a big risk when we agreed to assist FHI with digital contact tracing in March, this much we knew. The development work was carried out in record time in a historically unparalleled situation, in which we had to find solutions to technological and privacy dilemmas without adequate time for thorough tests and analyses," says Lysne. "Now, we have had time to investigate alternative solutions."

In this report, Simula emphasizes its concern that national states must be careful not to lose democratic control over important technology.

"The unique experience of developing Smittestopp in collaboration with the authorities in other countries and Europe's top technologists has been a reminder of how helpless national states can become in the face of global IT companies," says Lysne.

Simula observes that in this case, the authorities are largely at the mercy of the global tech giants Apple and Google.

"We do not know what they will do in the future, but we do know that at least Google is currently collecting significant amounts of data about all users of their contact tracing solution," says Lysne.

DOWNLOAD THE REPORT HERE (LINK)

The main conclusions of the report:

 • In this report, two options for digital contact tracing are evaluated: one prototype solution based on GAEN (Google and Apple Exposure Notification) and one solution based on a version of Smittestopp that does not collect location data.
 • The measurements show that these two solutions have roughly the same performance in terms of contact tracing.
  • Pandemic monitoring information could be included in a new version of Smittestopp with separate consent, but this is not possible in GAEN.
  • For Smittestopp, there is a (technological) risk that Google/Apple could use their market power to make it impossible to conduct contact tracing with technologies that are not based on GAEN.
  • For GAEN, surprising privacy issues have been identified in that location data is regularly collected and stored by Google.
 • It will be important for the health authorities to decide how important it is to retrieve information about the development of the pandemic on a population level by using location data in combination with contact tracing.
 • If FHI determines that location data is not necessary, Simula will recommend FHI to develop a contact tracing app based on GAEN. If, however, knowledge acquisition with location data is crucial, Simula will recommend that FHI develop an updated version of Smittestopp with a separate consent for knowledge acquisition, in line with the parliament's decision.
 • Simula developed Smittestopp because Norway was in a crisis situation, and Simula will always be at the disposal of the Norwegian authorities if the situation requires it. If the infection rate dramatically increases once again, and it is not possible to follow standard procedures in the development of a new solution, Simula will be at FHI's disposal.

Other countries have developed similar solutions

 • There are few comprehensive and reliable overviews of the digital contact tracing apps around the world. MIT's Contact Tracing Tracker currently provides descriptions of such apps from 47 countries. Of these, about one third use the location of the user, while the others rely solely on Bluetooth, which does not require knowledge of the user's location and is thus considered less invasive from a privacy perspective.
 • Apple and Google announced this spring that they would develop a contact tracing technology based solely on Bluetooth. This is called the GAEN (Google Apple Exposure Notification) and, according to MIT, it is now used in 14 countries.