Morten Øygarden defends his thesis
Morten Øygarden defends his thesis

Morten Øygarden defends his thesis

Published:

On Monday, September 6th, Morten Øygarden will defend his PhD thesis "Algebraic Cryptanalysis of Cryptographic Schemes with Extension Field Structure".

Main research findings (in Norwegian)

Asymmetrisk kryptografi er en essensiell komponent for personvern og sikker kommunikasjon over internett. I framtida kan dagens chiffer verta truga av ein ny type datamaskinar basert på kvantemekanikk. Mykje forsking har dermed sett på moglege variantar av kvantesikker kryptografi; asymmetriske chiffer som ikkje kan knekkast ved hjelp av kvantedatamaskinar. Ei av hovudretningane innan dette feltet baserer seg på det å finna ei felles løysing for eit multivariat polynomsystem. Fleire føreslådde chiffer brukar også strukturar over matematiske utvidingskroppar (extension fields), for å kunne effektivt implementerast i datasystem.

Denne avhandlinga analyserer sikkerheita til kryptografiske system som nyttar slike utvidingskroppar. Eit av hovudfunna er at slike asymmetriske krypteringschiffer ikkje er like sikre som tidlegare anteke, og at dei dermed ikkje bør verta tekne i bruk. Avhandlinga studerer også bruk av struktur over utvidingskroppar innan symmetriske chiffer.

The work has been conducted at Simula UiB and the University of Bergen.

The PhD defence will be fully digital and streamed directly using Zoom.

Time: 14.00-17.00

Adjudication committee:

  • Antoine Joux, The CISPA Helmholtz Center for Information Security
  • Magali Bardet, Université de Rouen, Normandie

Head of the committee:

  • Professor Kjell Jørgen Hole

Chair of defence

  • Associate professor Pål Grønås Drange

Read more:

Announcement of the PhD defence at the University of Bergen's web page.