Nyttig rapport fra Ekspertgruppa om Smittestopp
Smittestopp app on phone

Nyttig rapport fra Ekspertgruppa om Smittestopp

Published:

Simula ønsker Ekspertgruppas endelige rapport om Smittestopp velkommen. Rapporten kommer med gode råd om veien videre og påpeker noen viktige utfordringer og problemer vi også ønsker å løse.

- Ekspertgruppa mener Bluetooth-ID’en må krypteres. For øvrig er det få kritiske punkter til Simulas arbeid, sier professor Olav Lysne, som har ledet Simulas arbeid med Smittestopp-appen.

Simula vil, sammen med FHI, nøye vurdere anbefalingene fra Ekspertgruppen og ta som utgangspunkt at disse skal implementeres der vi vurderer dette som forsvarlig.

“Ekspertgruppen for kodegjennomgang av løsning for digital smittesporing” ble satt ned av Helse- og Omsorgsdepartementet i begynnelsen av april for å gjennomgå alle sider av Smittestopp. Den 20. mai leverte de sin endelige rapport “Endelig rapport for kildekodegjennomgang av løsning for digital smittesporing av koronaviruset".

Viktige påpekninger

Ekspertgruppa har foretatt en helhetlig gjennomgang av alle sider av den digitale smittesporingen, både det som Simula er direkte ansvarlig for og det som andre aktører har ansvaret for. Ekspertgruppa har påpekt endel svakheter ved koden (Analysedelen), uklarheter i kommunikasjonsskript, og utfordringer knyttet til generering av datasett til forskning. Disse påpekningene er nyttige, og Simula vil jobbe videre med å forbedre disse sidene ved appen.

Gode diskusjoner

I rapportens diskusjonsdel er det gode gjennomganger av hvordan ulike valg gir ulik nytte og ulike utfordringer. Rapporten får godt fram at det å ha en sentral lagring av data både gir gode muligheter for å følge epidemiens utvikling i samfunnet, og gir mulighet for mer effektiv smittesporing (enn ved en løsning lokalt på telefoner). Diskusjonen får fram at det å ta i bruk programmeringsgrensesnittet (API) til Google/Apple ikke oppfyller de samme formålene som norske helsemyndigheter ønsker fra appen.

Hva med personvern?

Ekspertgruppa konkluderer med de “mener at personvernet ikke er tilstrekkelig ivaretatt”. Simula vil påpeke at dette ikke er begrunnet med noen sider av appen i seg selv. Ekspertgruppa ønsker ikke at stedsdata skal samles inn, og derfor konkluderer de med at personvernet ikke er godt nok ivaretatt.

Personlige meninger

Flere av anbefalingene fra Ekspertgruppa uttrykker først og fremst medlemmenes syn på endel kjente diskusjoner som har vært rundt Smittestopp hele veien, og er ikke begrunnet i evaluering av appens funksjon. Spesielt gjelder dette at medlemmene i utvalget ønsker en smittesporing bare lokalt på telefonene (anbefalingene “Gå over til en distribuert modell for innsamling av data” og “Dele opp formålene og gjøre det mulig å velge å delta kun for det ene”) og at medlemmene ønsker at kildekoden skal offentliggjøres (“Tilgjengeliggjør så mye kode som mulig som åpen kildekode”). Dette er kjente debatt-temaer, men har lite å gjøre med hvordan Smittstopp fungerer.

Nyttige anbefalinger

Flesteparten av Ekspertgruppas anbefalinger er nyttige, og Simula jobber hele tiden for å følge dem. Fra starten har Simula vært opptatt av sikkerhet og å ivareta personvernhensyn. I tillegg ser vi nå gode muligheter til å spesielt følge opp flere andre anbefalinger: Anbefalingen “Fjern all data man ikke trenger” er vi helt enig i. Vi vil fortløpende gjøre endringer som minimerer mengden data som lagres. Sammen med våre oppdragsgivere vil vi selvsagt også sørge for “regelmessig evaluering av løsning, formål og effekt”.

Kontaktpersoner:

  • Generelle henvendelser kan rettes til Folkehelseinstituttet (telefon: 22078300, medievakt@fhi.no).
  • Spørsmål om Simulas rolle kan rettes til viseadministrerende direktør Kyrre Lekve (93 42 43 11, kyrre.lekve@simula.no).