Organisation
Articles of Association

Articles of Association

Notes:

The following change to the Articles of Association was adopted by the owner on 27.06.2022: added paragraph §8.

The Articles of Association are available in Norwegian, "Vedtekter".

VEDTEKTER FOR 
SIMULA RESEARCH LABORATORY AS 

(Org.nr 984 648 855) 

§ 1
Selskapets firma er Simula Research Laboratory AS.

§ 2
Selskapet er et ideelt og allmennyttig foretak. Selskapet skal ha som formål å drive grunnleggende og anvendt forskning og utdanning innenfor utvalgte områder i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), og gjennom dette bidra til innovasjon for samfunnet.

Selskapet har ikke erverv til formål, og skal ikke dele ut utbytte til sine eiere.

§ 3
Selskapets aksjekapital er NOK 1.200.000, fordelt på 800 aksjer hver pålydende NOK 1.500. Aksjene skal ikke registreres i VPS.

§ 4
Selskapets styre skal bestå av 6 til 10 medlemmer. Foruten de av styremedlemmene som velges av de ansatte, velges de øvrige styremedlemmene av generalforsamlingen. Styrets leder velges av generalforsamlingen.

§ 5
Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap.

§ 6
Selskapet skal ha en daglig leder som tilsettes av styret.

§ 7
På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:
1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetning.
2. Andre saker som etter aksjeloven eller vedtektene hører under generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan avholdes i Oslo.

§ 8
Selskapet skal følge allmennaksjeloven §§ 6-16a Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper, 6-16b Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i noterte selskaper og Forskrift om retningslinjer og rapport om godtgjørelse for ledende personer. Retningslinjer i samsvar med asal § 6-16a og forskriften skal legges frem for godkjennelse for ordinær generalforsamling fra og med 2023. Retningslinjene skal også inneholde en redegjørelse om hvordan ”Statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel” er fulgt opp i selskapets eventuelle heleide datterselskaper. Lønnsrapport i samsvar med asal § 6-16 b og forskriften skal senest legges frem for ordinær generalforsamling fra og med 2023.

§ 9
Ved et eventuelt opphør av selskapet, skal selskapets midler benyttes til å dekke samme eller beslektede formål som fastsatt i selskapets vedtekter.

* * * * *