Articles of association (Vedtekter)

VEDTEKTER FOR SIMULA RESEARCH LABORATORY AS 
 
(Org.nr 984 648 855) 

Note: the following changes to the Articles of Association were adopted by the owner on 22.07.2020:
-to remove the paragraph regarding location
-to update the paragraph regarding the purpose of Simula

 
§ 1 
Selskapets firma er Simula Research Laboratory AS. 
 
§ 2 
Selskapet er et ideelt og allmennyttig foretak. Selskapet skal ha som formål å drive grunnleggende og anvendt forskning og utdanning innenfor utvalgte områder i informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), og gjennom dette bidra til innovasjon for samfunnet. 
 
Selskapet har ikke erverv til formål, og skal ikke dele ut utbytte til sine eiere.

§ 3
Selskapets aksjekapital er NOK 1.200.000, fordelt på 800 aksjer hver pålydende NOK 1. 
500. Aksjene skal ikke registreres i VPS.
 
§ 4
Selskapets styre skal bestå av 6 til 10 medlemmer. Foruten de av styremedlemmene som 
velges av de ansatte, velges de øvrige styremedlemmene av generalforsamlingen. Styrets 
leder velges av generalforsamlingen. 
 
§ 5
Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap. 
 
§ 6
Selskapet skal ha en daglig leder som tilsettes av styret. 
 
§ 7
På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

  1. Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetning.
  2. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, jf. allmennaksjeloven § 6-16 a, jf. § 5-6 tredje ledd. 
  3. Andre saker som etter aksjeloven hører under generalforsamlingen 

Generalforsamlingen kan avholdes i Oslo. 
 
§ 8
Ved et eventuelt opphør av selskapet, skal selskapets midler benyttes til å dekke samme 
eller beslektede formål som fastsatt i selskapets vedtekter. 
 
* * * * *