Multi-penalty regularization for detecting relevant variables

Multi-penalty regularization for detecting relevant variables

Authors
K. Hlavackova-Schindler, V. Naumova and S. Pereverzyev
Editors
I. Pesenson