Transparency act

This is how Simula works with the Transparency act.

The Transparency Act entered into force on 1 July 2022.

The purpose of the law is to promote Norwegian enterprises’ respect for fundamental human rights and decent working conditions in connection with the production of goods and provision of services. In addition, it ensures general public access to information on how enterprises address adverse impacts on fundamental human rights and decent working conditions.

(More information about the Transparency Act)

According to the law, enterprises: 

  • shall carry out due diligence
  • shall publish an account of the due diligence assessments
  • have a duty to provide information

What does Simula do?

Through due diligence assessments, Simula currently identifies and assesses possible negative impacts on fundamental human rights and employee rights for the group's partners and suppliers. These assessments will be accounted for in an annual report. Simula’s processes, documents and annual business management reports already align with responsible business conduct. Simula has a prominent focus on fundamental human rights and decent working conditions, shown in the company’s Gender equality plan, the Simula Culture document, and the Simula Code of Ethics. Through our code of ethics, Simula describes the general ethical governance of the company and the conduct expected of employees. 

Inquiries to Simula regarding information obligations and the Transparency Act: transparency@simula.no

Additional information on the Transparency Act is available on the Consumer Authority's webpage.

 

A statement on Simula’s due diligence assessment and work with the Transparency Act has been discussed and approved by the Board of Directors in SimulaMet (28 May 2024) and the Board of Directors in Simula Research Laboratory (5 June 2024).

The following is the statement, available in Norwegian.

Åpenhetsloven: Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger for Simula  Research Laboratory og Simula Metropolitan Center for Digital  Engineering 

Åpenhetsloven, som ble vedtatt 1. juli 2022, skal fremme respekt for grunnleggende  menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering  av tjenester. Loven pålegger større bedrifter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger, og den pålegger en informasjonsplikt som skal sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige  arbeidsforhold. 

Simula Research Laboratory og datterselskapet Simula Metropolitan Center for Digital Engineering er pliktsubjekter til åpenhetsloven, og denne redegjørelsen er utformet som en felles redegjørelse for de to selskapene og for konsernet som helhet. 

1. Generell beskrivelse av virksomheten 

Organisasjon 

Simula Research Laboratory (SRL) er organisert som et aksjeselskap med Staten ved  Kunnskapsdepartementet som eier. SRL har følgende datterselskaper: 

● Simula Metropolitan Center for Digital Engineering AS (SimulaMet) eies av SRL (51%) og  OsloMet - storbyuniversitetet (49%). 

● Simula UiB AS eies av SRL (51%) og Universitetet i Bergen (49%). 

● Simula Innovation AS (SI) er heleid av SRL. 

● Simula Consulting AS (SC) er heleid av SRL. 

SRL og datterselskapene utgjør et konsern, heretter omtalt som Simula. I vedtektene til SRL, SimulaMet og Simula UiB fremkommer at selskapene er ideelle og allmennyttige foretak som ikke har erverv til formål, og skal ikke dele ut utbytte til sine eiere. I tillegg til de tre forskningsutførende selskapene SRL, SimulaMet og Simula UiB, inngår Simula Innovation AS som forvalter Simulas investeringsportefølje, og Simula Consulting som selger konsulenttjenester til et bedriftsmarked.  

Formål 

Simula har som formål å drive grunnleggende langsiktig forskning på utvalgte områder innen programvare- og kommunikasjonsteknologi, og kombinerer teknologisk utvikling med nytteverdi for industri og samfunn for øvrig. Hovedaktiviteten er forskning innenfor kommunikasjon i data- og  mobilnettverk, vitenskapelige beregninger, metoder for utvikling og testing av store  programvaresystemer, maskinlæring og data science, og informasjons- og kommunikasjonssikkerhet.  

Simulas hovedoppdrag er forskning og utdanning av forskere. Det som er å anse for produktet av forskningen er forskningsresultater som kommer til syne i form av publikasjoner som artikler i internasjonale tidsskrifter, bøker, og fagfellevurderte konferanseartikler. I tillegg kommer det antall doktor- og mastergrader som Simulas vitenskapelige ansatte har veiledet kandidater frem til, i  samarbeid med gradsgivende institusjoner i Norge og utlandet. 

Forskningsaktivitetene er i hovedsak finansiert gjennom Norges Forskningsråd, Horizon Europe, og statlige bevilgninger.

2. Opplysninger om risiko og negative konsekvenser avdekket gjennom aktsomhetsvurderingen 

Aktsomhetsvurderingene har utgangspunkt i gjennomgang av interne retningslinjer og rutiner, samt en oversikt over alle forretningspartnere som Simula kjøper varer og tjenester fra. Basert på et sett  kriterier, er et utvalg leverandører vurdert særskilt gjennom en analyse basert på OECDs veileder for  for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv.  

Basert på denne gjennomgangen ser vi at det er lav risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og lav risiko for negative konsekvenser av arbeidsforhold. Det er ikke avdekket forhold som tilsier negative konsekvenser knyttet til menneskerettigheter eller  arbeidsmiljø internt i organisasjonen, ei heller blant de forretningspartnerne som har vært gjenstand  for risikoanalysen. 

3. Opplysninger om planlagte og iverksatte tiltak for å stanse eller begrense negative konsekvenser 

Arbeidet med å sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold har kontinuerlig  oppmerksomhet i Simula. Gjennom retningslinjer og rutiner har Simula forankret forhold som  berører menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og har gjennom mange år arbeidet  systematisk med likestilling, mangfold, arbeidsmiljø og bedriftskultur. Dette er formulert og formidlet  gjennom overordnede retningslinjer som Likestillingsredegjørelse, samfunnsansvar og arbeidsmiljø, Simula Code of Ethics, The Simula Culture, Gender Equality Plan, og andre definerende retningslinjer som igjen gir rammer for hvordan det praktiske arbeidet utføres.  

Dette arbeidet vil bli videreført, mens enkelte nye tiltak, som bl.a en noe strammere  godkjenningsprosess for leverandører av varer og tjenester, vil bli innført. Vi vil kreve  dokumentasjon og oversikt over hvorvidt underleverandører opptrer i henhold til gjeldende standarder. Gjennom disse tiltakene forventer vi å oppnå økt bevissthet blant forretningspartnere om respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og  derigjennom bidra til å redusere risiko og negative konsekvenser av dette.

Det er etablert et kontaktpunkt i form av en e-postadresse (transparency@simula.no) som vil betjene henvendelser fra enhver som ber om innsyn i dette arbeidet.